نایین/ معرفی باغ مصلی نایین…

معرفی باغ مصلی نایین

نایین/ معرفی باغ مصلی نایین…
باغ مصلی دارای دو دروازه ی ورودی است. یکی از دیوار شمالی در راستای سر دروازه جا دارد که ورودی اصلی محسوب می شده است. ورودی دیگر دروازه ی جنوبی ست که بر محور شمالی جنوبی باغ و در راستای دروازه شمالی قرار گرفته است. راستای خیابان با محور ورودی اصلی و محور تقارن گذرها مطابقت دارد و از وسط ساختمان می گذرد. دو ردیف درخت پسته در دو طرف گذر های کناری و میانی باغ کاشته شده و درختان کاج در باغ بصورت پراکنده کاشته شده اند. آبیاری باغچه ها و درختان باغ از طریق جوی های خاکی انجام می شود. جوی هایی که از پای درختان کناری دوطرف گذرهای اصلی باغ می گذرند. آبگیر و آب نمایی در سطح باغ وجود ندارد، ولی گذربندی فضای باغ از نظام هندسی معمول باغ های ایران استفاده کرده است.
عمارت…
گنبدی فیروزه ای رنگ و بلند بر بلندی بخش میانی ساختمان قرار دارد. این گنبد بر بخش میانی تالار چایپا شکل پا برجا است که در راستای محور رو به قبله است. هشت در ورودی مشبک یکسان، دسترسی باغ را به تالار گنبد پوش آسان می کند. در هرجداره از بنای هشت وجهی دو در ورودی و روزنه ای وسیع در اطراف آن وجود دارد. که این معنای تمثیلی ست از بازکردن هشت در باغ بهشت بر این عمارت. نقشه ی عمارت نقشه ی هندسی ساده ی هشت و نیم هشت است که اضلاع بلندتر آن با محور قبلی در یک جهت قرار گرفته و بر همین اساس چهار ضلع کوتاه تر در جهات فرعی قرار گرفته اند. هرکدام از اضلاع کوتاه تر ایوانی رو به باغ دارد که بین دو در ورودی جا گرفته اند، راستای دو ورودی در دو جهت عمود بر هم اصلی است. ایوان ها مثل تالار انتظاری هستند برای ورود به ساختمان. هریک از ورودی ها به دالانی راه پیدا می کنند که دو به دو، در نزدیکی فضای گنبد خانه یکی شده است و به ورودی های اصلی گنبد خانه دسترسی دارد. جهت همه ورودی های گنبدخانه، در جهات فرعی ست که هندسه آن تابع فضای هشت و نیم هشت گنبد خانه است. در میان گنبدخانه سه سنگ قبر در کنارهم، پیام رسان مجموعه ای از قطعه های کوتاه شده از احوال سرگذشت مربوط به سه نفر از بزرگ مردان خاندان پیرنیاست. سنگ نوشته شمالی، بیانگر احوال پیر عبدالوهاب (پیر نائین) است و دو سنگ نوشته میانی مربوط است به احوال ابوالحسن خان پیرنیا (معاضدالسلطنه) نواده پیر نائین و سنگ نوشته جنوبی، احوال حسین پیرنیا (مؤتمن الملک) نواده دیگر پیرنیا ست…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>