چارشنبه سوری

چارشنبه سوری

بپربرآتش چارشنبه سوری    ولی آتش مزن برپای موری

بچین بزم مصفا بهریاران     بگو مطرب زندآهنگ شوری

نسیم جانفزابارقص گلها      مرادل برد نزد یار حوری

اگرخواهی نمایی کسب شهرت    بده بردوستان یک وعده سوری

ولی قلیان مکش پای سماور   بِزن چه چه بمابخشا سُروری

جهان راغرق درصلح وصفاکن   به یُمن مقدم چارشنبه سوری

برودیدار یاران با(مصاحب)

زخودخواهان نماهرلحظه دوری

محمدعلی مصاحبی محمدی(مصاحب)

بیشتر بخوانید