توکل

توکل

باید دست به دست خدا بدهیم تا کارها روبراه شود توکل یعنی این.

اما من بعضی از آدمها را می شناسم که هر کاری می خواهند بکنند می گویند

به خدا توکل کن و خودشان را می کشند کنار و توقع دارند کارها خود به خود درست شود.

مطمئنم تو اینجورش را دوست نداری.

اعتماد کردن به تو خوب است اینکه به تو تکیه بدهیم ومطمئن باشیم تو هستی وکمکمان می کنی

اما ما آدمیم وتو انتظارات زیادی از ما داری این درست نیست که ما وظایفمان را روی دوش تو بگذاریم

البته درست هم نیست که فکر کنیم همه کارها راخودمان می توانیم انجام دهیم

شاید قشنگ تر این باشد که سر کارها را تو بگیری و یک سر دیگر را ما

مادر بزرگ راست می گوید من و تو باید دستمان را توی دست هم بگذاریم

مطمئنم اینجوری زندگی بهتر و زیبا تر خواهد شد…

بیشتر بخوانید