بافت های تاریخی نایین

بافت های تاریخی نایین

رنگ ازرخسار بافت های تاریخی نایین پریده

اصالت وهویت یک سرزمین به معماری گذشته وآثارتاریخی است

که در دل آن جای گرفته بنابراین نباید به بهای مدرن کردن چهره شهری

که مدعی معنویت و فرهنگ است بامشاهده تخریب آثار کهن دست روی دست گذاشت.

بیشتر بخوانید

قربانی

قربانی

تصویر از مسجد عمادالدین محمدیه

قربانی

این قانون عاشقی است باید چشم را ببندی و همه چیز را فدا کنی. به سوی عشق که رهسپار می شوی باید دل بکنی از هر چیزی که تو را به یاد خود می آورد. صبور و مومن بروی به قربانگاه خویشتن خویش، بی آنکه دلت بلرزد ویا پایت سست شود. بروی و در آغوش بکشی همه زندگی را و با دستان اراده رها شوی از تمام ریشه هایی که تو را بند زمین کرده است و بعد هر چه امید را، پشت پلک هایت جا بگذاری و با تیزی نگاهت قلب آسمان را بشکا فی، آنوقت است که دیگر فقط عشق می ماند و انتظار، انتظاری از جنس جنون، شیدایی وتنها خداست که در آن نزدیکی می نگرد مجنون خویش را، که سالیان است به زمین و زمان رسم دل دادگی آموخته دل به خدا که گرم باشد پاداش قربانی اش سر بلندی است و افتخاری ابدی بر پیشانی عاشقانه های انسان…

بیشتر بخوانید