کلیپ -میدان پادرخت محمدیه عاشورای حسینی سال ۱۳۹۴- نایین

کلیپ -میدان پادرخت محمدیه عاشورای حسینی سال ۱۳۹۴- نایین


کلیپ هیئت عزادارن محمدیه میدان پادرخت

مرثیه با صدای رضا صادقی عاشورای حسینی سال ۱۳۹۴ با کیفیت HD