نقش های اصلی گروه مافیا

پدرخوانده یا رییس مافیا

مهم ترین نقش مافیا متعلق به پدرخوانده می باشد. رییس مافیا می تواند با مشورت سایر اعضای مافیا، یک نفر را از میان شهروندان انتخاب کرده و با شلیک گلوله از بازی حذف کند.لازم به ذکر است،
استعلام پدرخوانده منفی می باشد. این بدان معناست که اگر کارآگاه در شب از خدا بخواهد تا در راستای شناسایی نقش پدرخوانده تاییدیه بدهد، خدا نمی تواند او را راهنمایی کند و استعلام منفی می دهد!

دکتر لکتر

دکتر لکتر یا جراح

نقش دکتر مافیا این است که در هر شب می تواند یکی از اعضای مافیا را انتخاب کند تا در صورت تیر خوردن توسط حرفه ای، کشته نشود و در بازی بماند. اگر فرد کشته شده توسط دکتر نجات یابد، می تواند به بازی خود ادامه دهد و اگر توسط دکتر این کار انجام نشود از ادامه بازی حذف می شود. البته دکتر لکتر می تواند خود را نیز فقط یکبار نجات دهد!