جان سخت

جان سخت

رویین تن یا جان سخت، یکی از قوی ترین شهروندان بازی است. کار اصلی او این است که می تواند در شب از خدا استعلام افراد بیرون بازی را بگیرد تا مشخص شود چه نقش هایی از بازی خارج شده اند
و البته ۲بار بیشتر نمی تواند از خدا استعلام بخواهد.در ضمن او در شب یکبار رویین تن است و اگر مافیا به او شلیک کند، کشته نخواهد شد. تیم مافیا حاضر در بازی یا می توانند او را در روز و با جمع آوری
آرای شهروندان به قتل برسانند یا اینکه ۲ شب به او شلیک کنند!

حرفه ای

حرفه ای یا اسنایپر

اسنایپر یا حرفه ای یکی از مهره های مهم شهروندان است. او معمولا 2 تیر دارد. با توجه به تعداد نفرات ممکن است این تیرها کم یا زیاد شود. حرفه ای به دستور گاد بیدار می شود و به فردی که گمان می کند مافیا است، شلیک می کند.
توجه داشته باشید، در صورتی که حرفه ای در انتخاب مافیا درست عمل کرده باشد در بازی می ماند و اگر به اشتباه به یکی از شهروندان شلیک کند خودش از بازی حذف می شود. لذا این شخصیت باید زمانیکه شناخت درستی نسبت
به مافیاها ندارد، از شلیک کردن خودداری کند!

صفحه قبلی